REGULAMENT CONCURS

– 9 weekes challenge –

22.06.2022 – 22.09.2022

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOȚIEI

1.1. Organizatorul campaniei promoționale “9 weeks challenge” (numita în cele ce urmează “Campania”) este Be Soft Studio SRL, (denumită în continuare “Organizatorul”), societate românească cu sediul în Strada Elev Stefan Stefanescu, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/10446/2020, care se va ocupă de implementarea și derularea activităților Campaniei.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, de a opri Campania Promotionala în orice moment al acesteia, de a schimba regulile de participare, dar avand obligația de a anunta publicul in mod oficial pe fity.fitness sau pe pagina campaniei. 

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

2.1. Prezenta Campanie se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piața, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

2.2. Perioada de desfășurare a Campaniei este 22.06.2022 – 31.10.2022 (ora 23:59). După data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu își mai asumă nicio obligație în legatura cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuarii Campaniei. Organizatorul își rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public pe pagina de Facebook sau Instagram FITY Fitness, pe  fity.fitness sau pe pagina campaniei. 

Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României si este accesibilă oricărei persoane fizice. Pentru a participa la concurs, persoana fizica este nevoita să accepte termenii si condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanti”).

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Pentru a participa în Campania Promotionala, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ următoarele condiții:

 • să se inregistreze pe pagina campaniei prin intermediul formularului;
 • să aibă cont în aplicația FITY;
 • să respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campania Promotionala și să urmeze pașii menționați în Secțiunea 4 –MECANISMUL CAMPANIEI.

3.3. Participarea la aceasta Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI “9 weeks challenge”

4.1. Participantul va trebui să urmărească pașii concursului, astfel:

 • Să completeze formularul de înscriere la campania promoțională  
 • Să urmărească pagina de Facebook, Instagram sau Linkedln FITY Fitness
 • Sa aiba aplicatia FITY instalata 
 • Participantul efectuează o poză, pe cantar, cu bilețel ce va cuprinde data și numele acestuia, la data inscrierii sale in campanie. Aceasta este salvată în galeria personalăDacă este desemnat câștigător, acesta are obligația de a prezența dovada punctului de start
 • Condițiile de sănătate ale participantului  nu îi pună viață în pericol
 •  completeze datele cu privire la kg, vârstăînălțime, sex la dată înscrierii în competiție și greutatea  se va monitoriza, în aplicație în mod recurent, la interval de o săptămâna.

4.2. Un participant unic („Participantul”) este identificat pe baza formularului de înscriere și pe baza conturilor de Facebook, Instagram sau Linkedin. Pentru a intra în Campanie, Participantul trebuie:

a) Să dețină un cont de Instagram/Facebook/Linkedin propriu care să fie setat pe modul public pe toată perioada campaniei;

b) Să fie de acord să aibă o discuție pe email, whatsapp sau telefon despre sanantatea sa dacă Organizatorul consideră a fi necesar  urmare a unor eventuale probleme de sanatate – conditiile de sanantate ale participantului trebuie  îi permită  participe FĂRĂ  își pună viață în pericol

c) Să completeze corect și complet formularul de înscriere, să nu introducă informații eronate sau insuficiente;

d) Să urmărească pagina de Facebook, Instagram sau Linkedln FITY Fitness

e) Să posteze cel puțin o dată pe săptămâna pe grupul de Facebook dedicat campaniei poze din aplicație cu jurnalul de sport sau cel de nutriție.

f) Să posteze cel puțin o dată pe săptămâna pe grupul de Facebook dedicat campaniei poze efectuand activitate fizică.

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI “9 weeks challenge”

5.1. În cadrul acestei Campanii, Organizatorul oferă premii constând în 10 pachete FITY ca premiu la finalul campaniei pentru cei care au avut cele mai bune rezultate

Cele 10 pachete FITY cuprind:

 • 1 prosop FITY sport dimensiuni 50×90
 • 1 prosop FITY duș dimensiuni 70×140
 • un bidon sport FITY pentru apa 750 ml
 • un set de 3 benzi elastice

5.2. Un Participant are dreptul să câștige un singur premiu pe întreaga durata a Campaniei. Organizatorul își rezerva dreptul de a invalida persoanele care au câștigat în cadrul campaniei, chiar daca acestia au fost desemnați câștigători. În aceasta situație, premiul va fi acordat altui participant înscris la concurs.

5.3. Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, dacă acesta este datorat, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

5.4. Nu se acorda contravaloarea în bani pentru premiile din prezenta Campanie.

5.5. Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

5.6. Procedura de acordare a premiilor și de validare a câștigătorilor este prezentată la secțiunea 6 din prezentul Regulament.

5.7. Refuzul unui câștigător de a primi premiul înseamnă că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia premiului. Odată comunicată intenția, participantul nu poate reveni asupra deciziei. În cazul imposibilității validării sale, conform prezentului Regulament, un câștigător va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervându-și dreptul de a acționa conform explicatiilor din secțiunea 6 din prezentul Regulament.

5.8. Organizatorul nu este răspunzător de erorile ivite din cauza funcționării defectuoase a serviciilor de internet.

5.9. Un Participant se poate înscrie o singură dată, chiar dacă completează de mai multe ori formularul și de pe un singur cont de Facebook, Instagram sau Linkedin.

SECȚIUNEA 6. ATRIBUIREA PREMIILOR CAMPANIEI “9 weeks challenge”

6.1. Desemnarea câștigătorilor se va face astfel :

 • Pe baza evoluției în kg pierdute, notate săptămânal în aplicația FITY în secțiunea “evidență greutății” (40%)
 • Pe baza numărului de jurnale de nutriție (30%)
 • Pe baza numărului de zile de sport (30%)

6.2. La finalul campaniei toate înscrierile care au respectat indicațiile de la articolul 4 din prezentul regulament vor fi jurizate de reprezentați ai Organizatorului. Aceștia vor desemna 10 câștigători la finalul competiției.

6.3. Formularele vor fi preluate și revizuite in maximum 72 de ore de la înscrierea lor în campanie. Acestea vor fi si descalificate din concurs fara un anunț prealabil, dacă participantul nu a declarat in mod corect si complet detaliile de înscriere în competiția “9 weeks challenge”.

6.4. Nu se vor acorda premii dacă:

 • Nu s-au completat corect detalii personale pentru a avea claritate in evoluția participantului
 • Refuză sa pună la dispoziția Organizatorului poză inițială cu cântarul astfel încât  existe  proba evoluția participantului la finalul campaniei

6.5. Pentru ca un Participant câștigător să fie validat, trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute în prezentul Regulament.

6.6. Câștigătorii vor fi anuntati pe email, telefonic și pe pagina de Facebook, Linkedin și Instagram FITY prin intermediul unei postări, la maximum 5 zile lucrătoare după finalizarea concursului. 

Castigatorii sunt obligați sa răspundă Organizatorul, în maximum 48 de ore, în scris sau telefonic pentru a afla mai multe detalii despre premiu.

6.8. Organizatorul nu poate fi făcut răspunzător și nu are nicio obligație în cazurile, dar fără a se limita la, dacă datele furnizate de consumator nu corespund cu cele furnizate pe formularul de înscriere.

6.9. După validare, câștigătorul va fi informat prin telefon și email despre modalitatea de a intra în posesia premiului câștigat.

6.10. Condițiile premiului vor fi discutate cu câștigătorul și se vor stabili de la început așteptările, funcționalitățile, specificațiile și termenii de predare.

Publicarea numelui câștigătorului și a castigului acordat se va realiza în conformitate cu obligațiile impuse de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECȚIUNEA 7. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

7.1. Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care îl reprezinta legal de a intra în posesia  premiului din diverse motive, exonerează Organizatorul de orice răspundere.

7.2. Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către castigator și/sau de catre persoanele care îl reprezinta legal în legatură cu premiul câștigat.

7.4 Organizatorul își rezerva dreptul de a verifica și de a invalida (în cazul unui castig) Participantii care sunt suspecți de fraudă.

SECȚIUNEA 9. FORȚA MAJORĂ

9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

9.2. Dacă o situație de forta majora împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1380 și 1634 Cod civil. Organizatorul dacă invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campania existenta în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forta majora.

SECȚIUNEA 10. LITIGII SI FRAUDE

10.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabila. Dacă nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului. În plus, în orice astfel de dispută, participantul își pierde dreptul de a mai fi premiat și renunță implicit la drepturile sale asupra daunelor survenite.

10.2. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresa de email: contact@fity.fitness, în atenția Departamentului Marketing, în termen de maximum 1 (o) săptămână de la data publicării câștigătorului/castigatorilor care se consideră lezați în vreun fel. După aceasta data, Organizatorul nu va mai lua în considerare vreo contestatie.

10.3. Organizatorul este îndreptățit sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

10.4. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECȚIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1 Prin participare, acceptați că Be Soft Studio SRL poate prelucra datele dumneavoastră personale (imagini; nume etc.) și pot fi folosite în scopul publicității și pentru anunțarea câștigului, fără a mai fi necesară o altă formă de confirmare a acordului privind aceste date. 

11.2 Organizatorul va respecta dispozițiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR).

11.3 Puteți regăsi politică de confidentialitate aici. 

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

12.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte și sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial. O copie a Regulamentului Oficial al prezentei Campanii va fi disponibilă în mod gratuit oricărui solicitant conform art. 9.6